Carfilzomib

Werkzame stof

Carfilzomib

Domein

Oncologie en Hematologie

Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen

Indicatieuitbreiding IND

Hoofdindicatie

Multipel Myeloom

Uitgebreide indicatie
Combinatie van carfilzomib met daratumumab en dexamethason (KdD) bij patienten met multipel myeloom die tenminste één eerdere lijn van behandeling hebben gehad.

1. Product

Merknaam

Kyprolis

Fabrikant

Amgen

Werkingsmechanisme

Immunostimulatie

Toedieningsweg

Intraveneus

Toedieningsvorm

Infuus

2. Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Type traject

Normaal traject

Indieningsdatum

Maart 2020

Verwachte registratie

Januari 2021

Weesgeneesmiddel

Ja

Registratiefase

Registratieaanvraag in behandeling

Aanvullende opmerkingen
De EMA indiening gebeurt namens Amgen, en zal een aanpassing in de SPC van Kyprolis betreffen. De fabrikant verwacht registratie in januari 2021.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties

Voor patiënten die in 1e lijn een stamceltransplantatie hebben ondergaan en behandeld zijn met lenalidomide-onderhoudstherapie. In de 2e lijn komen deze patiënten niet meer in aanmerking voor een lenalidomide bevattend regime. Daarom zijn in de 2e lijn de huidige behandelopties Dara-Bor-dex (DVd) of Pom-Bor-dex (PVd) als triplet therapie beschikbaar of Kd en Vd als alternatief voor een triplet therapie. KdD zal daar als triplet therapie aan toegevoegd worden.

Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing

KdD zal als triplet therapie aan de huidige behandelopties toegevoegd worden. Voor patiënten die niet in aanmerking komen voor een transplantatie zal er volgens experts een minimale plaats zijn voor KdD in de 2e lijn in verband met onder andere de voorbehandeling met daratumumab in de 1e lijn, dat als standaardbehandeling gezien zal worden. De CANDOR studie vergelijkt KdD (Kyprolis-dexamethason-Daratumumab) met Kd, waarbij de mediane PFS voor de KdD arm nog niet is bereikt, versus een mediane PFS van 15.8 maanden voor de Kd arm (HR, 0.63; 95% CI, 0.46-0.85; P=0.0014).

Behandelduur

Mediaan 58.4 week/weken

Dosis per toediening

56 mg/kg

Bronnen
NCT03158688; *CANDOR abstract: Usmani SZ, et al. Abstract presented at: 61st ASH Annual Meeting and Exposition; December 07–10, 2019; Orlando, FL. LBA-6. *Richtlijn MM HOVON. *Dutch Haematology Congress; January 22-24, 2020.
Aanvullende opmerkingen
Carfilzomib in een IV infusie op dag 1,2,8,9,15,16 van elke 28-daagse cycle (20 mg/m2 op dag 1 en 2 van cycle 1 en 56 mg/m2 daarna). Daratumumab in een IV infusie van 8 mg/kg op dag 1 en 2 van cycle 1 en 16 mg/kg eens per week voor de resterende doseringen in de eerste 2 cycli, daarna 16 mg/kg elke 2 weken voor 4 cycli (cycle 3-6), en elke 16 mg/kg elke 4 weken daarna. Alle patiënten kregen 40 mg dexamethason oraal of IV eens per week (20 mg voor patiënten >75 jaar).

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

180

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
pakketadvies daratumumab-bortezomib-dex (Darzalex) bij multipel myeloom 2017, input horizonscan Pomalidomide-bor-dex (PVd), Expert opinie HOVON.
Aanvullende opmerkingen
In 2018 was de incidentie van multipel myeloom 1.331 patiënten. 90% was hiervan symptomatisch en werd behandeld (n=1198). Ongeveer de helft van deze patiënten komt in aanmerking voor een stamceltransplantatie (n=599). Van deze patiënten wordt in de 1e lijn ongeveer 95% behandeld (n=570). Van de patiënten die recidiveren of refractair worden, wordt in 2e lijn 90% behandeld (n=512). In de 2e lijn zal naar verwachting 70% (n=358) van de patiënten met een lenalidomide-vrij triplet regime behandeld gaan worden (de overige 30% met doublet therapie, IMID-based therapie, in studieverband). Deze 358 patiënten zal naar verwachting behandeld gaan worden met Dara-bor-dex(DVd), Pom-bor-dex (PVd) en Carfilzomib-dex-Dara (KdD). De verwachting van experts is dat daarvan 70% in aanmerking komt voor KdD (n=180). 
Voor patiënten die niet in aanmerking komen voor een transplantatie zal er volgens experts een minimale plaats zijn voor KdD in de 2e lijn in verband met de langere voorbehandeling met daratumumab in de 1e lijn, dat als standaardbehandeling gezien wordt.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten

18.280 - 146.060

Bronnen
AIP prijs Z-index van carfilzomib; fabrikant
Aanvullende opmerkingen
Gemiddelde kosten per jaar: €82.170,- [€146.060,- voor het eerste jaar, €18.280,- voor het tweede jaar (bij aanname van een mediane behandelduur van 58.4 weken)]
60 mg kost €1.200. Bij de berekening van de gemiddelde kosten per patiënt per jaar, worden de kosten van jaar 1 en 2 gemiddeld, uitgaande van een mediane behandelduur van 58.4 weken. Gegeven het eerder genoemde behandelschema zou dat voor een patiënt van 70 kg/BSA 1,7 m2 neerkomen op ongeveer €146.060,- (1,7*4296mg/m2x€1200/60) in jaar 1 en €18.280,- (1,7 *538mg/m2x€1200/60) in jaar 2. De gemiddelde kosten per patiënt per jaar komen neer op €82.170,-(€146.060+€18.280/2).

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

14.790.600

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Off-label gebruik

Nee

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding

Ja

Indicatieuitbreidingen

Verschillende combinaties voor multiple myeloom.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.