Uitgebreide indicatie Vergevorderd NSCLC met EGFR exon20 inserties die progressief zijn op ten minste 1 eerdere systemisch
Therapeutische waarde Mogelijk meerwaarde
Totale kosten 4.500.000,00
Registratiefase Geen registratie verwacht

Product

Werkzame stof Mobocertinib
Domein Oncologie
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie Longkanker
Uitgebreide indicatie Vergevorderd NSCLC met EGFR exon20 inserties die progressief zijn op ten minste 1 eerdere systemische therapie.
Fabrikant Takeda
Werkingsmechanisme Tyrosine kinase remmer
Toedieningsweg Oraal
Toedieningsvorm Capsule
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen EGFR remmer

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Normaal traject
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Geen registratie verwacht
Aanvullende opmerkingen Fabrikant heeft EMA registratie teruggetrokken voor mobocertinib

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties Geen behandelingen voor deze specifieke EGFR-mutatie.
Therapeutische waarde

Mogelijk meerwaarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing Eerste inhibitor in deze klasse.
Behandelduur Gemiddeld 7.3 maand/maanden
Toedieningsfrequentie 1 maal per dag
Dosis per toediening 160 mg
Bronnen NCT02716116; fabrikant

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 25

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen NKR; Pakketadvies sluisgeneesmiddel atezolizumab (Tecentriq®) bij gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker, ZIN 2018; Pakketadvies sluisgeneesmiddel osimertinib (Tagrisso®) bij de eerstelijnsbehandeling van patiënten met gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC) met activerende EGFR-mutaties; https://doi.org/10.1038/s41392-019-0038-9; uitgezaaide-kanker-in-beeld-rapport.pdf;expertopinie.
Aanvullende opmerkingen In 2018 waren er 10.190 diagnoses NSCLC in Nederland. Dit betrof 1.724 stadium I, 921 stadium II, 2.452 stadium III (waarvan zo'n 55% stadium IIIa en zo'n 45% stadium IIIb), 5.062 stadium IV en 31 onbekend. Uitgaande van stadium IIIb / IV komt dat neer op zo'n 6.200 patiënten. Hier komen nog patiënten bij uit eerdere stadia die verslechteren naar stadium IIIb/IV. Binnen een jaar is de inschatting dat dit 20% van stadium I/II bedraagt (529) en 50% van stadium IIIa (675). In totaal bedraagt deze groep dus zo'n 7.400 patiënten. Het aantal patiënten dat geen plaveiselcelcarcinoom heeft betreft 77% (ongeveer 5.700). Het aantal NSCLC patiënten met EGFR betreft zo'n 5-10% van deze patiënten, hiervan heeft zo'n 4%-10% exon20 inserties (maximaal 60 patiënten). Gezien het een indicatie betreft waarbij een mutatie een rol speelt is de verwachting dat van deze patiënten maximaal 85% een eerstelijnsbehandeling krijgen (maximaal 50 patiënten). Dit betreft een hoger percentage dan patiënten zonder oncogene mutatie omdat in dit geval de performance score een ondergeschikte rol speelt. Na de eerstelijns behandeling komt maximaal 50% nog in aanmerking voor een 2e lijnsbehandeling (maximaal 25 patiënten).

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten < 180.000,00
Bronnen Drugs.com
Aanvullende opmerkingen Geen Nederlandse prijs bekend. De kosten in de Verenigde Staten per 120 capsules (40 mg) is: $26,334. Dit is voor een maand, want 160mg QD. De behandeling duurt gemiddeld 7,3 maanden. Jaarlijkse kosten per patiënt per jaar komen in Amerika neer op $192.238. Omgerekend naar euro's komt dit neer op ongeveer €180.000.

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

4.500.000,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Ja
Indicatieuitbreidingen Behandeling in de eerste lijn.
Bronnen NCT04129502.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.