Direct naar inhoud
www.horizonscan.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies op www.rijkshuisstijl.nl Sluiten

Horizonscan

 

De Horizonscan Geneesmiddelen is een integraal, openbaar en zo objectief mogelijk overzicht van welke innovatieve geneesmiddelen op de markt verwacht worden en de mogelijk impact hiervan. Ook monitor de Horizonscan indicatie-uitbreidingen van bestaande innovatieve geneesmiddelen.

De Horizonscan richt zich op de intramurale en extramurale geneesmiddelen. De Horizonscan  kijkt maximaal twee jaar vooruit. Op die manier is er voldoende zicht op de ontwikkelingen voor het aankomende contractjaar (tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen) en tegelijk wordt niet te ver vooruitgekeken, omdat de informatie dan meer onzekerheden bevat. Om een zo goed en volledig mogelijk beeld van de ontwikkelingen in kaart te brengen wordt voor de inhoud van deze Horizonscan samengewerkt met vele tientallen experts. Dit zijn medisch specialisten, (ziekenhuis)apothekers, vertegenwoordigers van zorgverzekeraars en vertegenwoordigers van patienten.De eindverantwoordelijkheid over de inhoud van de Horizonscan ligt bij het Zorginstituut. Het Zorginstituut heeft deze taken per 1 januari 2017 overgenomen van het ministerie van VWS.

Achtergrond

Diverse onderzoeken in de afgelopen jaren (waaronder onderzoeken van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de KWF) hebben laten zien dat het in kaart brengen van de te verwachten ontwikkelingen en introducties van nieuwe (innovatieve) extra- en intramurale geneesmiddelen veel toegevoegde waarde kan bieden. Tijdige informatie is belangrijk voor zowel zorgaanbieders, behandelaren, apothekers en zorgverzekeraars die zich willen voorbereiden op de inkoop van geneesmiddelen, als voor de overheid die in samenwerking met de veldpartijen oplossingen bedenkt voor de problematiek rond de dure geneesmiddelen. Diverse partijen zijn actief op dit terrein en proberen een overzicht tot stand te brengen. Ieder vanuit zijn eigen doel of behoefte.

Eind 2015 is geconstateerd dat een integraal, objectief en openbaar overzicht voor de Nederlandse markt ontbreekt, waarmee de verwachte ontwikkelingen rond de dure geneesmiddelen te volgen zijn. De partijen van het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg hebben met elkaar afgesproken dat samengewerkt zal worden bij het opzetten van de Horizonscan Geneesmiddelen. Deze afspraken zijn vastgelegd in het ‘Integraal pakket aan maatregelen ter borging van de betaalbaarheid en toegankelijkheid van dure geneesmiddelen’ (verder: Integraal pakket aan maatregelen) die met de geneesmiddelenvisie van Minister Schipper op 29 januari 2016 door de minister aan de Tweede Kamer is verzonden. Het Zorginstituut was medeondertekenaar van deze bestuurlijke overeenkomst.

De tekst in het bestuurlijk akkoord aangaande de Horizonscan luidt als volgt:

Er wordt, ten behoeve van zorgaanbieders, zorgverzekeraars, beroepsgroepen en overheid, meer inzicht gegenereerd in welke nieuwe dure geneesmiddelen op welk moment op de markt komen, waar uitbreidingen van indicaties bij dure geneesmiddelen te verwachten zijn en welke tot het pakket behorende dure geneesmiddelen uit patent lopen. Dit overzicht geeft een eerste inschatting van welke kosten hiermee gepaard gaan (uitgaande van de lijstprijs van de fabrikant dus als er nog niet over onderhandeld is). Dit overzicht wordt actueel gehouden en updates ervan worden periodiek verstrekt aan zorgaanbieders, verzekeraars en VWS. Onder verantwoordelijkheid van VWS wordt dit inzicht gegenereerd, waarbij onder andere van de horizonscan van VWS gebruik gemaakt kan worden. VWS betrekt hierbij ook andere relevante partijen, waaronder beroepsgroepen, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen.

Het ministerie van VWS heeft in de afgelopen jaren een eigen horizonscan ontwikkeld die met name monitort welke innovatieve geneesmiddelen er de aankomende jaren waarschijnlijk tot de Nederlandse markt worden toegelaten. Op basis daarvan worden mogelijke financiële risico’s geïdentificeerd en kan bepaald worden welke middelen mogelijk in aanmerking komen voor een financieel arrangement. Met de Horizonscan Geneesmiddelen wordt de toepassing en de inhoud van deze horizonscan verbreed. Om die reden werd deze horizonscan de Horizonscan+ genoemd. Deze naam is aangepast in Horizonscan Geneesmiddelen.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 30 maart 2017.