Lynparza
Is geïndiceerd als monotherapie of in combinatie met endocriene therapie voor de adjuvante behandeling van volwassen patiënten met kiembaan BRCA1/2-mutaties met HER2-negatieve, hoog-risico vroeg-stadium borstkanker, die eerder zijn behandeld met neoadjuvante of adjuvante chemotherapie.
Daarnaast komt Lynparza in 2022 voor de volgende indicatieuitbreiding op de markt: in combinatie met abirateron als eerstelijns behandeling bij patiënten met gemetastaseerd hormoonongevoelige prostaatkanker die niet eerder behandeld zijn met chemotherapie of nieuwe hormonale middelen voor gemetastaseerd hormoonongevoelige prostaatkanker.

Vyvgart
Is geïndiceerd als add-on therapie voor de behandeling van volwassen patiënten met gegeneraliseerde Myasthenia Gravis (gMG) die anti-acetylcholine receptor antilichaam positief zijn. gMG is een auto-immuunziekte, die gekenmerkt wordt door ernstige spierzwakte.

Roctavian
Is geïndiceerd voor de behandeling van ernstige hemofilie A (aangeboren factor VIII deficiëntie) in volwassen patiënten die geen antilichamen hebben tegen factor VIII en zonder detecteerbare antilichamen tegen adenogeassocieerd virus serotype 5 (AAV5). Hemofilie A is een stollingsstoornis waarbij het bloed niet (goed) stolt.

De onderbouwing van de opname in de sluis van Lynparza, Vyvgart en Roctavian staat in ons advies te vinden onderaan deze pagina.

Sluis voor dure geneesmiddelen
Ieder jaar komen veel nieuwe geneesmiddelen op de markt. Veel geneesmiddelen die onderdeel zijn van een ziekenhuisbehandeling, zijn na hun toelating tot de markt snel beschikbaar voor patiënten. Deze geneesmiddelen worden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Maar dat geldt niet voor alle ziekenhuismiddelen. Bij heel dure medicijnen kan het Zorginstituut de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) adviseren om ze tijdelijk uit het basispakket te houden. De minister kan dan besluiten om die middelen tijdelijk in ‘de sluis voor dure geneesmiddelen’ te plaatsen. Als een geneesmiddel in de sluis zit, beoordeelt het Zorginstituut of het middel wel of niet vergoed moet worden uit het basispakket en brengt daarover advies uit aan de minister van VWS. In ons advies kijken we niet alleen naar wat een medicijn kost, maar ook naar wat het de patiënt oplevert. De minister besluit uiteindelijk of een geneesmiddel wordt opgenomen in het basispakket en onderhandelt met de fabrikant over een redelijke prijs. Dit heeft tot doel om het basispakket van verzekerde zorg betaalbaar en toegankelijk te houden.

De criteria voor de sluis
Intramurale geneesmiddelen komen in aanmerking voor de sluis als de kosten oplopen tot meer dan € 40 miljoen per jaar. Of als de kosten per patiënt hoger zijn dan € 50.000 per jaar en in totaal meer dan € 10 miljoen per jaar.

Horizonscan Geneesmiddelen
Het advies tot sluisplaatsing wordt in beginsel gebaseerd op informatie uit de Horizonscan Geneesmiddelen. Dat is een volledig en zo objectief mogelijk overzicht van innovatieve geneesmiddelen die op de markt worden.

Advies sluisplaatsing Lynparza, Vyvgart en Roctavian

PDF-document 416.1 KB

Brief 15-08-2022