Pakketsluis

De minister van VWS heeft in 2017 onder andere de geneesmiddelen nusinersen (Spinraza®) bij spinale musculaire atrofie (SMA) en atezolizumab (Tecentriq®) bij gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker in de zogenaamde pakketsluis geplaatst. Dit betekent dat instroom in het pakket pas kan plaatsvinden na een positief advies van het Zorginstituut en een daarop volgende succesvol verlopende prijsonderhandeling.

Nusinersen (Spinraza®) bij de zeldzame aandoening SMA

Spinale musculaire atrofie (SMA) is een zeldzame, erfelijke ziekte waardoor spieren zwakker en dunner worden. Nusinersen is het enige beschikbare middel. Geneesmiddelen voor zeldzame ziekten zijn vaak veel duurder dan andere geneesmiddelen. Dat geldt ook voor nusinersen. Tijdens de periode dat nusinersen in de 'sluis' zit, is het middel voor kinderen met SMA type 1 beschikbaar via een zogenaamd Expanded Acces Program (EAP). Voor patiënten met SMA type 2 en 3a met “een dringende behandelbehoefte” is het middel beschikbaar door afspraken die minister Bruins voor Medische Zorg en Sport heeft gemaakt met de fabrikant van nusinersen.
De ACP bespreekt het advies over het wel of niet vergoeden van nusinersen.

Atezolizumab (Tecentriq®) bij gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker

Atezolizumab is de derde immunotherapie, na nivolumab en pembrolizumab, die recent beschikbaar is gekomen voor de behandeling van uitgezaaide niet-kleincellige longkanker (NSCLC). Atezolizumab is net als beide andere middelen effectief, maar erg duur.
Op basis van de ACP-adviezen over nivolumab en pembrolizumab heeft het Zorginstituut destijds de minister geadviseerd om deze middelen niet in het pakket op te nemen, tenzij door prijsonderhandeling de kosteneffectiviteit kon verbeteren en de impact op het zorgbudget kon worden gereduceerd. Volgend op dat advies en een onderhandelingstraject zijn nivolumab en pembrolizumab in het
pakket ingestroomd.

Adviescommissie Pakket (ACP)

De Adviescommissie Pakket (ACP) brengt adviezen uit aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut. Die adviezen hebben betrekking op voorgenomen rapporten en signalementen waarin het Zorginstituut de minister van VWS adviseert over voorgenomen beleid rondom het basispakket of over ontwikkelingen die aanleiding kunnen geven tot wijzigingen van dat pakket. De vergaderingen van de ACP zijn openbaar