Gentherapieën
De veel besproken gentherapieën vinden steeds meer hun weg naar de praktijk. In de Horizonscan bevinden zich nu 8 van deze producten, waarvan er twee recent zijn geregistreerd, Luxturna en Zynteglo. De verwachting is dat in de komende jaren het aantal gentherapieën flink toe zal nemen. Door de vernieuwende techniek, die in theorie eenmalig en mogelijk curatief is, zijn de kosten ook hoger dan van veel andere geneesmiddelen - mogelijk tussen 0,5 en 3 miljoen per patiënt per jaar - en zal dit mogelijk impact gaan hebben op de manier waarop deze geneesmiddelen worden beoordeeld voor toelating tot het verzekerde pakket en hoe ze worden toegepast.

Openbaar en objectief overzicht
Om de toegang tot nieuwe geneesmiddelen te stimuleren en versnellen bieden partijen in de zorg en het Zorginstituut met de Horizonscan Geneesmiddelen een integraal, openbaar en objectief overzicht van geneesmiddelen die op de markt verwacht worden. De Horizonscan richt zich op de intramurale en extramurale geneesmiddelen, zodat onder meer:

  •  kennis over het op de markt komen van (innovatieve) geneesmiddelen wordt gebundeld en  voor iedereen toegankelijk is;
  •  patiënten, behandelaars, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en overheidsorganen op de hoogte zijn van verwachte ontwikkelingen en wat de mogelijke gevolgen hiervan zijn;
  •  zorgverzekeraars en ziekenhuizen op basis van deze informatie hun inkoop beter kunnen organiseren en hun onderhandelingspositie kunnen versterken;
  •  behandelaren beter kunnen bepalen wat deze ontwikkelingen betekenen voor het behandelaanbod;
  •  het Zorginstituut beoordelingen tijdig kan agenderen en voorbereiden.

Aanleveren vereenvoudigd
Voor farmaceutische bedrijven en het Zorginstituut wordt het proces van aanleveren van informatie vereenvoudigd. Sinds 1 juni 2019, wordt alle informatie vanuit de fabrikant aangeleverd via de Horizonscan. De notificaties, waarmee fabrikanten alvast informatie konden aanleveren in afwachting van een besluit tot beoordeling, is daarmee verweven met de aanlevering voor de Horizonscan die al twee maal per jaar plaatsvindt. Voor een tijdlijn uitvraag|check Horizonscan Geneesmiddelen 2019 klikt u hier.