Het gaat om de volgende producten:

  • Tecartus (autologe CD4- en CD8-T-cellen geselecteerd uit perifeer bloed en geactiveerd door CD3 en CD28, getransduceerd met retrovirale vector die CD28/CD3zeta chimere antigeenreceptor tegen CD19 tot expressie brengt) voor de behandeling van volwassen patiënten met gerecidiveerd of refractair mantelcellymfoom (MCL) na twee of meer lijnen systemische therapie waaronder systemische behandeling met een Brutons tyrosinekinase (Btk) remmer.
  • Krypolis (carfilzomib) voor andere behandelingen dan de toepassing in combinatie met lenalidomide en dexamethason of met dexamethason voor multipel myeloom bij volwassenen die ten minste één andere behandeling hebben gehad.
  • Phesgo (pertuzumab-trastuzumab) voor de behandeling van kanker.
  • Libmeldy (autologe CD34+ cel-verrijkte populatie met hematopoëtische stam- en voorlopercellen (HSPC) die ex vivo getransduceerd zijn met behulp van een lentivirale vector die het humane arylsulfatase A-gen (ARSA-gen) codeert) voor de behandeling van metachromatische leukodystrofie gekenmerkt door bi-allelische mutaties in het arylsulfatase A-gen, wat leidt tot verminderde enzymatische activiteit van het arylsulfatase A-gen bij kinderen met laat-infantiele of vroeg-juveniele vormen zonder klinische manifestaties van de ziekte en bij kinderen met de vroeg-juveniele vorm, met vroege klinische manifestaties van de ziekte, met het vermogen zelfstandig te lopen en voor het begin van cognitieve achteruitgang.

De volgende stap is advisering door het Zorginstituut over opname in het basispakket. In het advies kan het Zorginstituut ingaan op het sluiten van een financieel arrangement of het bevorderen van gepast gebruik. Wanneer advies is uitgebracht en er – voor zover van toepassing – sprake is van succesvolle onderhandelingen over een financieel arrangement en van waarborgen voor gepast gebruik, kan besloten worden over opname in het basispakket van het geneesmiddel.