Deze geneesmiddelen zijn in april 2024 goedgekeurd door de European Medicines Agency (EMA) en voldoen aan de criteria voor de sluis.

Efanesoctocog alfa is een nieuw geneesmiddel voor de behandeling en profylaxe van bloedingen bij patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-deficiëntie) van alle leeftijden. Het geneesmiddel voldoet bij deze indicatie aan het sluiscriterium van >€20.000.000 per jaar.

Alectinib is een bestaand geneesmiddel. De indicatie van alectinib wordt uitgebreid als volgt: alectinib is als monotherapie geïndiceerd voor de adjuvante behandeling na volledige tumorresectie voor volwassen patiënten met ALK-positieve niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) met een hoog risico op recidief. Het geneesmiddel voldoet bij deze indicatie aan het sluiscriterium van >€50.000 per patiënt en totaal >€10.000.000 per jaar.

Amivantamab is een bestaand geneesmiddel. De indicatie van amivantamab wordt als volgt uitgebreid: in combinatie met carboplatine en pemetrexed voor de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) met activerende insertiemutaties in het exon 20-gen van de EGFR. Het geneesmiddel voldoet bij deze indicatie plus de indicatie uitbreidingen amivantamab in combinatie met chemotherapie (verwacht in Q4 2024) en amivantamab in combinatie met lazertinib (verwacht in Q1 2025) aan het sluiscriterium van >€20.000.000 per jaar.

Capivasertinb is een nieuw geneesmiddel voor de behandeling van lokaal gevorderd of gemetastaseerd hormoonreceptor positief en HER2 negatief mammacarcinoom met een mutatie in PIK3CA, AKT1 of PTEN, in combinatie met fulvestrant, na progressie op tenminste één op endocrien gebaseerd behandelschema in de gemetastaseerde setting of terugkeer van ziekte tijdens of binnen 12 maanden na afronding van adjuvante therapie. Het geneesmiddel voldoet bij deze indicatie aan het sluiscriterium van >€20.000.000 per jaar.

De onderbouwing van de opname in de sluis van Altuvoct, Alecensa, Rybrevant en Truqap staat in ons advies welk te vinden is onderaan deze pagina.

Sluis voor dure geneesmiddelen
Ieder jaar komen veel nieuwe geneesmiddelen op de markt. Veel geneesmiddelen die onderdeel zijn van een medisch-specialistische behandeling, zijn na hun toelating tot de markt snel beschikbaar voor patiënten. Deze geneesmiddelen worden direct vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Bij heel dure medicijnen kan het Zorginstituut de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) adviseren om ze vooralsnog uit het basispakket te houden. De Minister kan dan besluiten om die middelen tijdelijk in ‘de sluis voor dure geneesmiddelen’ te plaatsen. Nadat een geneesmiddel in de sluis is geplaatst, kan er een beoordeling volgen van het Zorginstituut of het middel wel of niet vergoed moet worden uit het basispakket. In deze beoordeling weegt het Zorginstituut de baten af tegen de kosten en adviseert de Minister of er met de fabrikant onderhandeld moet worden om de kosten te verlagen. De Minister besluit uiteindelijk of een geneesmiddel wordt opgenomen in het basispakket. Deze sluisprocedure heeft tot doel om het basispakket van verzekerde zorg betaalbaar en toegankelijk te houden.

De criteria voor de sluis 
Medisch-specialistische geneesmiddelen komen in aanmerking voor de sluis wanneer de kosten worden ingeschat op meer dan €20 miljoen per jaar of als de kosten per patiënt hoger zijn dan €50.000 en in totaal meer dan €10 miljoen per jaar.

Horizonscan Geneesmiddelen
Het advies tot sluisplaatsing wordt mede gebaseerd op informatie uit de Horizonscan Geneesmiddelen. Dit is een zo volledig en objectief mogelijk overzicht van nieuwe geneesmiddelen en nieuwe indicaties die op de markt verwacht worden.