De handelsvergunning van avelumab is recent uitgebreid met de startbehandeling in combinatie met axitinib van volwassen patiënten met gevorderde niercelkanker. Avelumab was al geregistreerd als monotherapie voor de behandeling van gemetastaseerd Merkel-celcarcinoom (MCC) bij volwassenen. Deze indicatie wordt niet geraakt door de toepassing van de sluis.

De startbehandeling is geregistreerd voor een bredere populatie dan verwacht bij de aankondiging van avelumab als sluiskandidaat. Daardoor is het maximum aantal patiënten groter. Voor de toepassing van de sluis wordt uitgegaan van het maximale financiële risico dat zou kunnen ontstaan. Op basis van de meest recent verkregen informatie uit de Horizonscan van het Zorginstituut zijn er jaarlijks 644 tot 825 patiënten die mogelijk in aanmerking komen voor de startbehandeling. Gerekend met de huidige prijs van avelumab in Nederland voor de eerder geregistreerde indicatie zal een startbehandeling ongeveer € 112.000 per patiënt per jaar kosten. De mediane behandelduur is bijna 9 maanden. Rekening houdend met het maximaal aantal patiënten per jaar die een jaar behandeld worden kan het maximale macrokostenbeslag per jaar oplopen tot € 92,7 miljoen. Dat is meer dan € 40 miljoen per jaar. Daarmee voldoet avelumab aan de criteria voor toepassing van de sluis.
Daarnaast wordt, op basis van de Horizonscan verwacht dat avelumab in 2020 nog geregistreerd wordt voor maagkanker en in 2021 mogelijk nog voor longkanker. Hierdoor zal het macrokostenbeslag van avelumab nog verder oplopen.

Vervolg
De leverancier is reeds geïnformeerd over de toepassing van de sluis voor de behandeling met avelumab. De volgende stap is advisering door het Zorginstituut over opname in het basispakket. Ten behoeve van de advisering wordt de leverancier verzocht een dossier in te dienen bij het Zorginstituut. In het advies kan het Zorginstituut ingaan op het sluiten van een financieel arrangement of het bevorderen van gepast gebruik. Wanneer het advies is uitgebracht en er – voor zover van toepassing – sprake is van succesvolle onderhandelingen over een financieel arrangement en van waarborgen voor gepast gebruik, kan besloten worden avelumab voor de nieuwe indicaties alsnog in het basispakket op te nemen. 

Verdere wijzigingen in de Regeling zorgverzekering (Rzv):

  • De tijdelijke opname in het basispakket van het geneesmiddel tisagenlecleucel, voor zover verstrekt in het kader van bepaalde behandelingen van leukemie, wordt met twee jaar verlengd.
  • Het geneesmiddel venetoclax in een combinatiebehandeling van leukemie, wordt tijdelijk in het basispakket opgenomen.
  • De opname in het basispakket van het geneesmiddel ibrutinib wordt gecorrigeerd.

Het volledige bericht is te lezen via deze: <Staatscourant van 15 november 2019