Cemiplimab, evinacumab en selumetinib in de sluis geplaatst

  • Selumetinib (merknaam: Koselugo) voor zover verstrekt als monotherapie in het kader van de behandeling van symptomatische, inoperabele plexiforme neurofibromen (PN) bij pediatrische patiënten met neurofibromatose type 1 van 3 jaar of ouder.
     
  • Evinacumab (merknaam: Evkeeza) voor zover verstrekt als aanvulling op een dieet en andere low density-lipoproteïne cholesterol (LDL-C) verlagende therapieën voor de behandeling van volwas sen en adolescente patiënten van 12 jaar en ouder met homozygote familiale hypercholesterole mie (HoFH).  
     
  • Cemiplimab (merknaam: Libtayo) voor zover verstrekt in het kader van de behandeling van kanker met uitzondering van de behandeling als monotherapie van volwassen patiënten met gemetasta seerd of lokaalgevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom (cutaan squameuzecelcarcinoom, CSCC) die niet in aanmerking komen voor curatieve chirurgie of curatieve radiotherapie.

Zie voor de toelichting hieronder 'Staatscourant 2021, 35699'.