Avapritinib
Avapritinib is een nieuw intramuraal geneesmiddel. Op 24 maart 2022 heeft de Europese Commissie een handelsvergunning afgegeven voor een nieuwe indicatie van avapritinib.

Het betreft de behandeling als monotherapie van volwassen patiënten met agressieve systemische mastocytose (ASM), systemische mastocytose met een geassocieerd hematologisch neoplasma (SM-AHN) of mestcelleukemie (MCL), na tenminste één systemische therapie. Deze aandoeningen vallen onder de overkoepelende indicatie: geavanceerd systemische mastocystose (AdvSM).

Lisocabtagene maraleucel
Lisocabtagene maraleucel is een nieuw intramuraal geneesmiddel. Op 27 januari 2022 heeft het CHMP een positieve opinie gegeven over markttoelating tot de Europese markt van lisocabtagene maraleucel voor volwassenen met diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL), primair mediastinaal grootcellig B-cellymfoom (PMBCL) en folliculair lymfoom graad 3B (FL3B), na ten minste twee eerdere behandelingslijnen.

Zie voor verdere informatie over deze twee producten Staatscourant-2022-11002 onderaan deze pagina.

Daratumumab
Sluisplaatsing en reeds bestaande financiële arrangement

Per 10 maart 2017 is het geneesmiddel daratumumab in de sluis geplaatst voor zover verstrekt in het kader van de behandeling van multipel myeloom, met uitzondering van de toen reeds bestaande toepassing als monotherapie voor de behandeling van volwassen patiënten met gerecidiveerd en refractair multipel myeloom, bij wie de voorgaande behandeling bestond uit een proteasoomremmer en een immunomodulerend middel en die bij de laatste behandeling ziekteprogressie hebben vertoond. Met de uitsluiting van daratumumab is voorkomen dat het geneesmiddel voor toekomstige indicaties automatisch het basispakket zou instromen.

Per 1 september 2018 is, na advies van het Zorginstituut, daratumumab tijdelijk tot 1 januari 2022 toegelaten tot het basispakket voor twee indicaties:

  • –de toepassing in combinatie met lenalidomide en dexamethason of in combinatie met bortezomib en dexamethason voor de behandeling van volwassen patiënten met multipel myeloom die minstens één eerdere behandeling hebben gehad;

  • –de toepassing in combinatie met bortezomib, melfalan en prednison voor de behandeling van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerd multipel myeloom die niet in aanmerking komen voor autologe stamceltransplantatie.

De opname van daratumumab in het basispakket is voor deze indicaties tweemaal verlengd en loopt tot 1 mei 2022.

Vanwege de afloop van de tijdelijke opname van daratumumab is bezien of, en zo ja onder welke voorwaarden, de opname van dit geneesmiddel in het basispakket verlengd kon worden per 1 mei 2022. Voor daratumumab is het gelukt om het financieel arrangement voor langere tijd te verlengen. Met de wijziging van de Rzv is geregeld dat daratumumab van 1 mei 2022 tot 1 januari 2025 blijft opgenomen in het basispakket voor bovenstaande indicaties.

Tebentafusp 
Tebentafusp is een nieuw intramuraal geneesmiddel. Op 1 april 2022 heeft de Europese Commissie een handelsvergunning afgegeven voor tebentafusp als monotherapie voor de behandeling van humaan leukocytenantigeen (HLA)-A*02:01-positieve volwassen patiënten met een niet-resectabel of gemetastaseerd uveamelanoom.

Meer informatie over daratumumab en tebentafusp kunt u lezen in onderstaande Staatscourant-2022-11824