Epcoritamab

Epcoritamab (merknaam: Tepkinly) is een nieuw intramuraal geneesmiddel. Op 22 september 2023 heeft de Europese Commissie een handelsvergunning afgegeven voor epcoritamab als monotherapie voor de behandeling van volwassen patiënten met recidief of refractair diffuus grootcellig B-cellymfoom na twee of meer systemische therapielijnen.
 

Tislelizumab

Tislelizumab (merknaam: (Tevrimba) is een nieuw intramuraal geneesmiddel. Op 15 september 2023 heeft de Europese Commissie een handelsvergunning afgegeven voor tislelizumab als monotherapie voor de behandeling van volwassen patiënten met niet-resectabel, lokaal gevorderd of gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom van de slokdarm na eerdere platina-bevattende chemotherapie.