Deze geneesmiddelen zijn in september 2023 goedgekeurd door de European Medicines Agency (EMA) en voldoen aan de criteria voor de sluis.

Ebglyss is een nieuw geneesmiddel geïndiceerd voor de behandeling van matig tot ernstig atopisch eczeem bij volwassenen en jongeren van 12 jaar en ouder met een lichaamsgewicht van ten minste 40 kilogram die in aanmerking komen voor systemische behandeling.

Pepaxti is een bestaand geneesmiddel dat niet eerder in de sluis is geplaatst. De indicatie van melfalan flufenamide is uitgebreid naar de behandeling, in combinatie met dexamethason, van volwassen patiënten met multipel myeloom, die tenminste twee eerdere behandellijnen hebben ontvangen en wiens ziekte refractair is voor in elk geval lenalidomide en de laatste behandellijn.

De onderbouwing van de opname in de sluis van Ebglyss en Pepaxti staat in ons advies te vinden onderaan deze pagina.


Sluis voor dure geneesmiddelen
Ieder jaar komen veel nieuwe geneesmiddelen op de markt. Veel geneesmiddelen die onderdeel zijn van een ziekenhuisbehandeling, zijn na hun toelating tot de markt snel beschikbaar voor patiënten. Deze geneesmiddelen worden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Maar dat geldt niet voor alle ziekenhuismiddelen. Bij heel dure medicijnen kan het Zorginstituut de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) adviseren om ze tijdelijk uit het basispakket te houden. De minister kan dan besluiten om die middelen tijdelijk in ‘de sluis voor dure geneesmiddelen’ te plaatsen. Als een geneesmiddel in de sluis zit, beoordeelt het Zorginstituut of het middel wel of niet vergoed moet worden uit het basispakket en brengt daarover advies uit aan de minister van VWS. In ons advies kijken we niet alleen naar wat een medicijn kost, maar ook naar wat het de patiënt oplevert. De minister besluit uiteindelijk of een geneesmiddel wordt opgenomen in het basispakket en onderhandelt met de fabrikant over een redelijke prijs. Dit heeft tot doel om het basispakket van verzekerde zorg betaalbaar en toegankelijk te houden.
De criteria voor de sluis
Intramurale geneesmiddelen komen in aanmerking voor de sluis als de kosten oplopen tot meer dan €20 miljoen per jaar. Of als de kosten per patiënt hoger zijn dan € 50.000 per jaar en in totaal meer dan € 10 miljoen per jaar.

Horizonscan Geneesmiddelen
Het advies tot sluisplaatsing wordt in beginsel gebaseerd op informatie uit de Horizonscan Geneesmiddelen. Dat is een volledig en zo objectief mogelijk overzicht van innovatieve geneesmiddelen die op de markt worden verwacht.