Tremelimumab AstraZeneca in combinatie met durvalumab en platina bevattende chemotherapie is geïndiceerd voor de eerstelijnsbehandeling van volwassenen met gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC) zonder sensibiliserende EGFR-mutaties of ALK-positieve mutaties. Dit is een vorm van longkanker.

Imjudo in combinatie met durvalumab is geïndiceerd voor de eerstelijnsbehandeling van volwassenen met gevorderd of irresectabel hepatocellulair carcinoom (HCC). Dit is een vorm van leverkanker.

Hemgenix is geïndiceerd voor de behandeling van ernstige en matig ernstige hemofilie B (congenitale factor IX-deficiëntie) bij volwassen patiënten zonder een voorgeschiedenis van factor IX-remmers. Hemofilie B is een stollingsstoornis waarbij het bloed niet (goed) stolt.

Pombiliti is een langdurige enzymvervangingstherapie die wordt gebruikt in combinatie met de enzymstabilisator miglustat voor de behandeling van volwassenen met de ziekte van Pompe met late onset (zuur αglucosidase [GAA] -deficiëntie). Dit is een spierziekte die wordt veroorzaakt door een verstoorde stofwisseling in je spiercellen.

De onderbouwing van de opname in de sluis van Imjudo, Tremelimumab AstraZeneca, Hemgenix en Pombiliti staat in ons advies te vinden onderaan deze pagina.

Sluis voor dure geneesmiddelen
Ieder jaar komen veel nieuwe geneesmiddelen op de markt. Veel geneesmiddelen die onderdeel zijn van een ziekenhuisbehandeling, zijn na hun toelating tot de markt snel beschikbaar voor patiënten. Deze geneesmiddelen worden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Maar dat geldt niet voor alle ziekenhuismiddelen. Bij heel dure medicijnen kan het Zorginstituut de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) adviseren om ze tijdelijk uit het basispakket te houden. De minister kan dan besluiten om die middelen tijdelijk in ‘de sluis voor dure geneesmiddelen’ te plaatsen. Als een geneesmiddel in de sluis zit, beoordeelt het Zorginstituut of het middel wel of niet vergoed moet worden uit het basispakket en brengt daarover advies uit aan de minister van VWS. In ons advies kijken we niet alleen naar wat een medicijn kost, maar ook naar wat het de patiënt oplevert. De minister besluit uiteindelijk of een geneesmiddel wordt opgenomen in het basispakket en onderhandelt met de fabrikant over een redelijke prijs. Dit heeft tot doel om het basispakket van verzekerde zorg betaalbaar en toegankelijk te houden.

De criteria voor de sluis
Intramurale geneesmiddelen komen in aanmerking voor de sluis als de kosten oplopen tot meer dan € 40 miljoen per jaar. Of als de kosten per patiënt hoger zijn dan € 50.000 per jaar en in totaal meer dan € 10 miljoen per jaar.

Horizonscan Geneesmiddelen
Het advies tot sluisplaatsing wordt in beginsel gebaseerd op informatie uit de Horizonscan Geneesmiddelen. Dat is een volledig en zo objectief mogelijk overzicht van innovatieve geneesmiddelen die op de markt worden.

Advies over sluisplaatsing Imjudo, Tremelimumab AstraZeneca, Hemgenix en Pombiliti

PDF-document 408.7 KB

10-02-2023