Deze geneesmiddelen zijn in december 2023 goedgekeurd door de European Medicines Agency (EMA) en voldoen aan de criteria voor de sluis.

Etrasimod is een nieuw geneesmiddel, geïndiceerd voor de behandeling van patiënten van 16 jaar en ouder met matig tot ernstig actieve colitis ulcerosa (CU) die onvoldoende reageren of niet meer reageren op of intolerant zijn voor conventionele behandeling of een biologisch middel. Dit geneesmiddel voldoet bij deze indicatie aan het sluiscriterium van >€20.000.000 per jaar.

Exagamglogene autotemcel is een nieuw geneesmiddel, geïndiceerd voor;

  • de behandeling van transfusieafhankelijke β-thalassemie (TDT) bij patiënten van 12 jaar en ouder voor wie een hematopoëtische stamceltransplantatie (HSC-transplantatie) geschikt is en een humaan leukocytenantigeen (HLA)-gematchte, gerelateerde HSC-donor niet beschikbaar is;
  • de behandeling van ernstige sikkelcelziekte (SCZ) bij patiënten van 12 jaar en ouder met recidiverende vaso-occlusieve crises (VOC’s) voor wie hematopoëtische stamceltransplantatie (HSC-transplantatie) geschikt is en een humaan leukocytenantigeen (HLA)-gematchte, gerelateerde HSC-donor niet beschikbaar is.

Dit geneesmiddel voldoet bij deze indicaties aan het sluiscriterium van >€20.000.000 per jaar. 

De onderbouwing van de opname in de sluis van Velsipity en Casgevy staat in ons advies welk te vinden is onderaan deze pagina.

Sluis voor dure geneesmiddelen
Ieder jaar komen veel nieuwe geneesmiddelen op de markt. Veel geneesmiddelen die onderdeel zijn van een medisch-specialistische behandeling, zijn na hun toelating tot de markt snel beschikbaar voor patiënten. Deze geneesmiddelen worden direct vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Bij heel dure medicijnen kan het Zorginstituut de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) adviseren om ze vooralsnog uit het basispakket te houden. De Minister kan dan besluiten om die middelen tijdelijk in ‘de sluis voor dure geneesmiddelen’ te plaatsen. Nadat een geneesmiddel in de sluis is geplaatst, kan er een beoordeling volgen van het Zorginstituut of het middel wel of niet vergoed moet worden uit het basispakket. In deze beoordeling weegt het Zorginstituut de baten af tegen de kosten en adviseert de Minister of er met de fabrikant onderhandeld moet worden om de kosten te verlagen. De Minister besluit uiteindelijk of een geneesmiddel wordt opgenomen in het basispakket. Deze sluisprocedure heeft tot doel om het basispakket van verzekerde zorg betaalbaar en toegankelijk te houden.

De criteria voor de sluis
Medisch-specialistische geneesmiddelen komen in aanmerking voor de sluis wanneer de kosten worden ingeschat op meer dan €20 miljoen per jaar of als de kosten per patiënt hoger zijn dan €50.000 en in totaal meer dan €10 miljoen per jaar.

Horizonscan Geneesmiddelen
Het advies tot sluisplaatsing wordt mede gebaseerd op informatie uit de Horizonscan Geneesmiddelen. Dit is een zo volledig en objectief mogelijk overzicht van nieuwe geneesmiddelen en nieuwe indicaties die op de markt verwacht worden.

Vanaf heden zal alle correspondentie rondom de sluisadviezen plaatsvinden via het algemene mailadres; mailto:sluisgeneesmiddelen@zinl.nl